بسم رب الحسین(ع)

بسم الله الرحمن الرحیم

به نام و یاد خداوند تبارک و تعالی کار این وبسایت را آغاز می کنم و امیدوارم لطف بیکران حضرت حق و ائمه اطهار (ع) و نگاه پر از مهر و یاری شهید بزرگوار هرمز کیائی نصیب من شده و با کمک شما عزیزان همراه بتوان گوشه از وظیف سنگینی که به دوشم است انجام دهم که:

خدایا چنان کن سرانجام کار   تو خشنود باشی و ما رستگار


یا حق

گزارش تخلف
بعدی